sábado, 22 de diciembre de 2007

Precs i preguntes del Plenari del 17 de desembre del 2007

Com ve sent habitual des que forme part de la corporació Municipal, els precs i preguntes que faig en el Plenari en nom del Grup Municipal EUPV-Els Verds són presentades per escrit amb antelació suficient perquè els responsables de cada àrea puguen contestar-les.

A continuació, i respecte del Plenari del passat 17 de desembre, transcric tots i cada un dels precs, preguntes i les respostes oferides pels Regidors de l'equip de govern:

PRIMERA.- PREGUNTA RELATIVA ALS PROBLEMES AMB L'ABASTIMENT D'AIGUA POTABLE EN EL BARRI DE CAMPS I CAMÍ DE SANT PASCUAL.

El nostre Grup Municipal ha tingut coneixement dels greus problemes que patixen els veïns del Barri de Campos i Camí de Sant Pascual amb el subministrament d'aigua potable en les seues vivendes. Segons pareix, fa molt de temps que l'aigua no arriba amb la pressió suficient, la qual cosa impedix el funcionament correcte d'alguns electrodomèstics i diverses molèsties més relacionades amb estes deficiències.

Els veïns estan preocupats perquè s'estan construint noves vivendes en la zona i el problema pot veure's agreujat.

Al Grup Municipal EUPV-Els Verds li interessa saber si es té previst realitzar alguna actuació dirigida a solucionar estos problemes de subministrament i, en cas afirmatiu, quals i en quines dates concretes.

RESPOSTA DE LA SRA. SARABIA: Coneix els problemes i afirma que la solució està en marxa i que es té previst sol·licitar una subvenció. El Sr. Agüera va afegir que el problema tindrà solució quan s'acabe de construir el pou (i depòsit) de Villalobos, per al que s'ha adquirit terreny. Així es podrà atendre la demanda de la zona sud i el barri de Campos es proveirà del depòsit que té més pròxim i que donarà pressió suficient.

SEGONA.- PREGUNTA RELATIVA A AL SOLAR DEL CARRER TIBI, CANTÓ CARRER SANT ROC.

En el Plenari del 31 de juliol passat es va aprovar la la subscripció d'un conveni amb els propietaris per a canviar la qualificació del solar i que l'Ajuntament rebera els baixos del futur edifici a construir.

No obstant això, hem observat que aquell solar, que fins fa poc estava preparat per al joc i escampament de xiquets i xiquetes, apareix ara tancat i utilitzat com a magatzem de material.

Al Grup Municipal EUPV-Els Verds li interessa saber els motivos pels que el solar está en estes condicions, així com si s'ha firmat ja el conveni amb els propietaris i si hi ha algun projecte concret presentat.

RESPOSTA DEL SR. AGÜERA: Este solar s'està utilitzant, amb permís dels propietaris, per a emmagatzemar el material que utilitza l'empresa que està executant l'obra en la C/ Sant Roc. No té constància que s'haja presentat cap projecte en l'Ajuntament per a edificar el solar.

TERCERA.- REGUNTA RELATIVA ALS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS DE L'ANY 2008.

D'acord amb el que disposa l'art. 168 de la Llei d'Hisendes Locals, els Pressupostos de l'exercici 2008 haurien d'haver-se portat al Plenari abans del passat dia 15 d'octubre, per a la seua aprovació, esmena o devolució.

Han passat dos mesos sobre el termini legalment establit i, pitjor encara, està a punt de començar un nou exercici sense Pressupostos, la qual cosa obligarà a prorrogar els anteriors.

Al Grup Municipal EUPV-Els Verds li interessa saber els motius d'este retard, així com si l'equip de govern té previst iniciar algun tipus d'acció que permeta a la societat ibense participar d'alguna forma en la preparació dels pressupostos per a l'exercici 2008, preguntant als ciutadà què volen que es faça amb els diners que recapta l'Ajuntament, quals són les seues preferències i prioritats, i que els agradaria que s'invertira eixos diners.

RESPOSTA DE LA SR. PEÑALVER: El retard en els pressupostos del 2008 ve derivat del retard dels del 2007, que es van aprovar a l'octubre, però que la intenció de l'equip de govern és portar-los a Ple al Gener.

Nota: La Regidor d'Hisenda no diu si hi ha prevista alguna acció que permeta a la societat ibense participar d'alguna forma en la preparació dels pressupostos del 2008.

QUARTA.- REGUNTA RELATIVA AL QUIOSC DE LA PLAÇA LA PALLA.

Fa unes quantes setmanes nostre Grup Municipal va presentar una proposta dirigida a sotmetre a la consideració de tots els Grups la conveniència de mantindre el quiosc que existix en la Plaça de la Palla, per considerar-lo un element que forma part de la nostra història recent i que convindria preservar.

No obstant això, esta proposta no va ser inclosa en l'orde del dia de la Comissió d'Urbanisme i, per consegüent, no ha sigut debatuda.

Al nostre Grup li interessa saber si el Regidor d'Urbanisme i l'equip de govern en general tenen previst preservar l'esmentat quiosc.

RESPOSTA DEL SR. AGÜERA: S'han donat instruccions per a mantindre el quiosc en la Plaça, amb la intenció de traure a concurs la seua concessió per a alguna activitat compatible amb la seua situació i que no siga molesta.

QUINT.- PREC RELATIU A RELATIU A LA INFORMACIÓ QUE HA D'ARRIBAR A TOTS ELS REGIDORS.

Fa uns dies va tindre lloc una col·lecta de sang en este mateix Saló de Plenaris, una iniciativa molt lloable de l'Associació de Donants de Sang, però de la que este Regidor es va assabentar de casualitat; el mateix que amb la visita del ministre de Sanitat, de la que ens vam assabentar per la premsa.

Els mitjans de comunicació van haver d'estar perfectament informats, perquè es van desplaçar a este lloc periodistes i càmeres de televisió, la qual cosa posa de manifest els lamentables oblits patist al no informar de tan importants assumptes a tots els Grups Municipals. No vull pensar que es va tractar d'unes omissións intencionades i deliberades; preferisc pensar que va ser uns errors en compte de faltes de respecte.

Des del Grup Municipal d'EUPV-Els Verds preguem a tots els responsables de les distintes àrees d'este Ajuntament que remeten a tots els Grups Municipals quanta informació existisca relativa a temes d'interés general.

RESPOSTA DE LA SRA. PARRA: La visita del ministre de Sanitat va ser anunciada a l'Alcaldia a les 12,00 hores, sense que es complira amb el protocol perquè el ministre hauria d'haver acudit a l'Ajuntament.

Nota: L'alcaldessa no respon ni oferix cap explicació a la resta d'omissions (donació de sang en l'Ajuntament o inauguració de la Bústia dels Reis Mags).

SEXT.- PREC RELATIU A LA FINALITZACIÓ DE LES OBRES EN EL BARRI DE LA SAGRADA FAMÍLIA.

Fa huit mesos es van iniciar les obres en el Barri de la Sagrada Família i al dia de hui seguixen sense acabar-se totalment, encara que els operaris han desaparegut des de fa setmanes.

Els veïns es queixen perquè en les voreres queden per acabar el farciment de la zona que unix els rastells amb l'asfalt, havent quedat zones molt afonades que suposen perill per als vianants, i també hi ha una fuga d'aigua en el Carer Danses, tot això va poder comprovar directament el coordinador d'obres fa pocs dies.

Des del Grup Municipal d'EUPV-Els Verds preguem es cursen les instruccions oportunes perquè estos detalls siguen ultimats totalment.

RESPOSTA DE LA SRA. SARABIA: Es va intentar per part de la brigada reomplir els buits amb asfalt líquid, però no era una bona solució, per la qual cosa s'ha buscat a una empresa que ho realitze, estant prevista la seua finalització cap a dins d'una setmana.

No hay comentarios:

Related Posts with Thumbnails

Blog Rank

Twingly BlogRank

Contador de visitantes

Lo último publicado en blogs ibenses

È